Статии

Пореден опит за предефиниране на пола в българското законодателство

и становището на БРЦК по този въпрос

За пръв път в историята на правото в България Общото събрание на Върховен касационен съд, гражданска колегия, отправи запитване до Конституционния съд за това, „как следва да се разбира понятието „пол”, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичния пол”. Освен юристите, по този въпрос са поканени да се произнесат най-широко застъпените вероизповедания в България, Българска Психиатрична Асоциация, Дружеството на психолозите в България и Българско дружество по генетика и геномика на човека. Конституционният съд допуска за разглеждане този въпрос на конституционно дело №6/2021 с три особени мнения. В две от тях е посочено, че въпросът „се отнася до разпоредби с ясно и недвусмислено съдържание, по които не се спори и практиката на Конституционния съд е безпротиворечива”.

Ние в БРЦК заведохме Становище – молба за включване към Конституционно дело №6/2021, пълния текст на което можете да изтеглите от тук:

Тук можете да прочетете кратко обобщение на нашите мотиви за включване към делото.

В становището си БРЦК заявява своята твърда и категорична позиция против тенденциите за умишлено опорочаване и неясно тълкуване на половата идентичност на човешкото същество.

Ето нашите мотиви:

1) Безсмислено е повторното задаване и обсъждане на въпрос, по който българският Конституционен съд се е произнесъл ясно и недвусмислено в Решение № 13 от 27 юли 2018 г., където четем:

„Дистанцирането от понятието „пол“ като биологичен признак – мъж/жена отдалечава Конвенцията (Истанбулската Конвенция – бел. ред.) от декларираните в нея цели за защита на жените от всички форми на насилие … Тази двупластовост на понятийния апарат, на смисъла вложен в използваните понятия на практика не води до постигане на равенство между половете, а заличава разликите между тях, с което принципът на равенство изгубва смисъла си.”

„Правното равенство между половете е провъзгласено на конституционно ниво в чл. 6, ал. 2 от основния закон. … Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание.”

„Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. … Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията.”

 „Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски.”

2) Очевидно е, че съществуват обективни характеристики и качества на човека. Те не могат да бъдат променени чрез субективните средства на модерни понятия – каквито са широко използваните днес думи „самосъзнание” и „самоопределяне”. Например:

  • Всеки от нас е човешко същество.
    • Всеки от нас е роден на определена дата – което означава, че към определен момент от време притежава напълно обективна и непроменима възраст.
    • Всеки от нас е роден на определено място – което означава, че притежава родина.
    • Всеки от нас има точно определени двама (подчертаваме – нито повече, нито по-малко, а двама) родители – което го характеризира с качествата на определен генотип, които се изразяват чрез цвят на кожата, раса, народност.
    • Всеки от нас принадлежи към един от двата (подчертаваме – не са нито повече, нито по-малко) обективно и биологично съществуващи пола.

3) Подобно изкривяване на българското законодателство, периодично лансирано от страна на определени обществено-политически кръгове, представлява абсолютно недопустим опит за разрушаване на правовия ред и правния мир в Република България.

4) Всичко, казано дотук, води до най-съществената точка в настоящия дневен ред, срещу която ние от БРЦК сме насочили главните си усилия. Тези, които ратуват за размиването на човешката полова идентичност, насочват своите усилия най-вече към младежите и децата. Причината е очевидна – възрастният човек, изграден като характер и самосъзнание, трудно би могъл да се поддаде на подобни идеи. В същото време неукрепналата детска психика лесно може да стане жертва на всякакви манипулативни внушения. А истинската цел на смесването на понятията „насилие” и „идентичност” е размиването на идентичността, отварящо вратите пред една принципно нова форма на психологично и социално насилие над българските деца и младежи. В неоформеното им съзнание, чрез вече подготвени образователни механизми, могат да бъдат имплантирани редица понятия, свързани с все още неосъзнатата от тях полова идентичност. Тяхната природа не е в състояние да възприеме подобни концепции поради неузрялата им психика и неоформената им сексуалност. Въвеждането на тези понятия и идеи ще доведе до непредвидими психологически и социални последствия – и за тях като личности, и за обществото като цяло.

За никого не е тайна, че умишлено, тенденциозно и злонамерено се смесват понятията насилие и идентичност, които нямат нищо общо едно с друго. При това се твърди, че застъпничеството за едното от тях трябва да бъде обвързано с промяна в другото. Ние смятаме, че опитите за предефиниране на човешката „полова идентичност” е свързано с възможни предстоящи опити за правно конституиране на насилие и дискриминация, прикрити именно зад привидна борба срещу „насилието” и „дискриминацията”.

Именно затова и предвид нашия значителен практически опит в сферата на семейното законодателство, защитата на гражданските права, защитата на правата на родителите и децата, отстояването на традиционните семейни и общочовешки ценности БРЦК подаде своеразширено становище по конституционно дело № 6 / 2021 г.

Реагирай и сподели
+1
10
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Имате някакви въпроси или коментари?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Още публикации от автора